FOLKLÓRNE SKUPINY

FOLKLÓRNA SKUPINA TAĽAR

V roku 2011 vznikla v Novej Ľubovni folklórna skupina Taľar, ktorá generačne nadviazala na účinkovanie FSk Pastrník, ktorá v obci fungovala nemálo rokov ešte v minulom storočí. Folklórna skupina sa zameriava na scénickú prezentáciu tradičných zvykoslovných obradov, ktoré v obci dodnes pretvrali alebo zo života novoľubovňanov postupne vymizli. FSk Taľar tak citlivo uchováva a scénincky prezentuje hornospišskú goralskú tradičnú kultúru. Skupina sa aktívne zúčastňuje súťažných prehliadok nositeľov tradícií, regionálnych vystúpení, či čoraz populárnejšich čepčení neviest.

KONTAKT:
Folklórna skupina Taľar
ved. súboru: Mgr. Ľudmila Barlíková (0902 197 429)
mail: ludmila.barlikova@gmail.com

FOLKLÓRNA SKUPINA KEČERA

Fsk Kečera bola založená v roku 1962 pôvodne ako detský súbor, postupne bol kolektív rozšírený aj o dospelých členov. Zakladateľmi skupiny boli miestni učitelia, manželia Michal a Helena Kundľoví. Skupina pracovala pod ich vedením až do roku 2000, od tohto roku skupina nevykazovala činnosť.

S cieľom zaznamenať zvykoslovie obce pre rodákov a potomkov rodákov žijúcich v USA, bol v roku 2004 zhotovený videozáznam, kde sa predstavil aj zaniknutý kolektív, ktorý sa následne roku 2004 opätovne zaradil medzi folklórne skupiny regiónu. Scénický program skupiny je zostavený z výrazne autentických piesní, tancov a miestneho zvykoslovia. Skupina sa aktívne zúčastňuje súťažných prehliadok nositeľov tradícií, festivalov (FF Východná) a iných vystúpení. V roku 2008 skupina nahrala CD, Jakubjansky hory.

KONTAKT:
ved. súboru: Anna Bondrová (0907 973 017)
mail: bondrova@post.sk
Facebook: www.facebook.com/FSkecera

FOLKLÓRNA SKUPINA MARMON

Folklórna skupina Marmon je ako jediná v regióne horného Spiša nositeľom tradícií Spišských Nemcov, ktorí sú so Spišom spätí nemálo storočí. Názov skupiny je odvodený od vrchu Marmon, ktorý sa nachádza v blízkosti obce. V roku 1972 sa skupina zúčastnila festivalu vo Východnej so svadobnými obradmi, ktoré publiku odprezentovali v chmeľnickom nárečí. Skupina postupne zaniká. Po niekoľko ročnej prestávke, na podnet tvorcov festivalu v Strážnici došlo v roku 1989 k znovuobnoveniu jej činnosti. Skupina prezentuje zvykoslovné pásma hornospišských Nemcov.


KONTAKT:
ved. súboru: Katarína Krafčíková (0908 983 323)
mail: katkakrafcikova@azet.sk
www.marmon.de.tl

FOLKLÓRNA SKUPINA LACKOVIANKA

Folklórna skupina "Lackovianka" je zoskupenie nadšencov folklóru z malej, no sebavedomej obce. Prezentuje sa spevom goralských, no najmä autentických lackovianských piesní, tématickými zvykoslovnými pásmami a košikárstvom, ktoré je do dnešných dní symbolom obce Lacková.
Skupina je zložená prevažne zo žien, ktoré pri speve sprevádza akordeón. V skupine je zastúpená aj mládež, či deti. S folklórnou skupinou Lackovianka spolupracujú aj miestni košikári.KONTAKT:
Folklórna skupina LACKOVIANKA
ved. kolektívu: Katarína Kiššová (0905 516 730)
mail: gallik75@gmail.com

FOLKLÓRNA SKUPINA MINČOL

V súčasnosti FSk Minčol nevykazuje činnosť, avšak veríme, že sa onedlho stane súčasťou slovenského folklorizmu a nadviaže tak na svoju prirodzenú a výrazne autentickú scénickú tvorbu.

Od skupiny výrazne závisí, ako sa tradičné odevy, trojhlasné spevy, či špecifické lokálne tance uchovajú pre ďalšie generácie. Mnohé folklórne súbory dnes často divákom prezentujú kyjovsku dribnu, koleso a kyjovské spevy, a to v rôznych podobách, ktoré niekedy menej, inokedy viac stierajú nosné prvky, ktoré s daným tancom či spevom neodmysliteľne súvisia. Takto sa z kyjovských tradičných folklórnych foriem stávajú iba unifikované spevy a karičky bez akejkoľvek hodnoty i významu.

Skupina pôsobila v obci od roku 1980 až do roku 2014 a patrila medzi jedných z posledných nositeľov tradičného folklóru regiónu.FOLKLÓRNA SKUPINA JAVORINA


Folklórna skupina Javorina z Kolačkova pozostáva z troch speváckych zložiek - ženská, mužská a dievčenská. Prezentuje a rozvíja piesne a folklórne zvyky a tradície predkov v goraľskom nárečí, ako aj obradovú tradičnú kultúru, ktorú prezentuje doma, ale aj v zahraničí.

 

 

KONTAKT:
ved. súboru: Zuzana Žoldáková (0944 042 241)
mail: zuzana.zoldakova812@gmail.com

 

FOLKLÓRNA SKUPINA ČIRČANKA

Folklórna skupina Čirčanka bola po 22 rokoch obnovená, a to začiatkom roka 2012 na základe iniciatívy starostu obce Michala Didíka. Za rozširovanie repertoáru speváckej zložky je zodpovedný Ján Krompaščík, ktorý prispieva novými, autorskými piesňami zloženými k rôznym udalostiam. Folklórna skupina Čirčanka sa skladá zo speváckej, tanečnej a hudobnej zložky, ktorú tvoria chlapci a dievčatá z Čirča a neďalekého Ľubotína. Na skúškach sa nacvičujú unifikované karičky a párové tance. Od novembra 2014 v súbore pôsobí nový choreograf Martin Oravec.

 

KONTAKT:
Ved. skupiny: Anna Koscelníková, tel.: 0911 946 318
mail: fscircanka@gmail.com

 

 

FOLKLÓRNA SKUPINA PLAVČANKA

Pod vedením Magdy Janoškovej folklórna skupina Plavčanka obnovila svoju činnosť v roku 2006, nadviazala tak na aktivity folklorizmu v obci z predchádzajúcich rokov. Skupina sa zúčastnuje najmä obecných slávností, kde sa prezentuje spevmi šarišských piesní. V roku 2011 vydala svoje prvé CD pod názvom "Ta plavecka luka".

 

KONTAKT:
ved. skupiny: Paulína Plavnická (0905 464 980)
mail: truckspedslovakia@gmail.com

 


FOLKLÓRNA SKUPINA KALINA

Folklórna skupina Kalina sa od svojho vzniku zaoberá lokálnym zvykoslovím a usiluje sa tak o hodnovernosť pásiem, s ktorými sa prezentuje na domácej scéne. Skupina v roku 2014 vydala svoj prvý hudobný CD nosič "Ta naša dzedzinka".

KONTAKT:
ved. súboru: Mgr. Dominik Lorek (0917 554 577)
mail: lorek.d@azet.sk

FOLKLÓRNA SKUPINA ÚDOLČANKA

Tradícia vzniku folklórnych kolektívov v 70-tych rokoch 20. storočia neobišla ani rusínsku obec Údol. Práve v roku 1975 v obci začal fungovať spevácko - tanečný súbor, prezentujúci sa v obci, ale čochvíľa i v regióne. Počas svojej, viac ako 20 ročnej histórie vystupoval na rôznych podujatiach národnostného charakteru doma, i v zahraničí. Súbor v roku 1996 prestal pracovať, ale začiatkom nového milénia bol pod vedením Silvie Sokolovej opäť obnovený. Folklórna skupina Údolčanka so zvykoslovnými pásmami účinkuje v okrese, ale i za jeho hranicami. Folklórna skupina v roku 2013 vydala svoje prvé hudobné CD pod názvom "Od Udola dražka nova".

KONTAKT:
ved. súboru: Mgr. Silvia Sokolová (0903 700 884)
mail: ssokolova@centrum.sk