Podujatia

AKADÉMIA III. VEKU

Akadémia 3. veku 2015

11. 2. 2015 - V klube dôchodcov sa v rámci Akadémie 3. veku stretli dôchodcovia s lektorkou p. Vierkou Mošoňovou z Kamienky na tému:  TRADIČNÉ FAŠIANGOVÉ ZVYKY NA SLOVENSKU.
12. 3. 2015 - Ďalšie stretnutie seniorov v rámci Akadémie 3. veku bolo v réžii študentiek Prešovskej univerzity v Prešove J. Sekelskej a M. Katreničovej, ktoré absolvovali 2-týždňovú prax v Ľubovnianskom osvetovom stredisku. Seniorom pripravili prezentáciu na tému VZDELÁVANIE SENIOROV. JEDEN BLOK BOL VENOVANÝ AJ PRAKTICKÉMU TRÉNINGU PAMÄTI.
26. 5. 2015 - POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI je nielen prirodzenou (morálnou) povinnosťou každého občana, ale aj povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona  o starostlivosti o zdravie ľudu. Lektorkou stretnutia bola p. Eva Kovalčíková.
30. 6. 2015 - So svojimi zážitkami a poznatkami z cesty PO STOPÁCH POTOMKOV ŠĽACHTICKÉHO RODU ZAMOYSKYCH V ŠPANIELSKU nás zoznámila Mgr. Monika Pavelčíková, etnografka Ľubovnianskeho múzea.
20. októbra 2015 témou stretnutia  s riaditeľkou  múzea v Červenom Kláštore, p. Mgr. Janou Sofkovou, bola NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA - MÚZEUM V ČERVENOM  KLÁŠTORE
10. 12. 2015KREATÍVNE TVORIVÉ DIELNE S VIANOČNOU TEMATIKOU – lektorka p. Darina Spišáková.

Akadémia 3. veku 2014

Lektorom stretnutia v rámci Akadémie 3. veku  21. 1. 2014 bol historik Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni, Mgr. Eduard Laincz. Tentokrát sme sa venovali téme: Šľachtický rod Zamoyských na hrade Ľubovňa.
27. 2. 2014 - Beseda s regionálnou spisovateľkou Erikou Matonokovou z Prešova.
Narodila sa  v Prešove. Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Prešove, UPJŠ v Košiciach, štúdium si doplnila na Univerzite Komenského v Bratislave. Skoro celý svoj profesionálny život pôsobila v okrese Stará Ľubovňa (Plavnica, Hraničné, Litmanová) ako učiteľka, či riaditeľka školy. Po návrate do Prešova pracovala ako psychopédka v psychologickej poradni v Prešove a Sabinove a vo vzdelávacej agentúre.
Debutovala v roku 1996 knihou Povesti z Osturne. V miestnych povestiach viažucich sa k podtatranskej obci Osturňa približuje čitateľovi magický svet ľudovej slovesnosti. Svet prírodných javov, tvrdého života i magických bytostí približuje čitateľovi aj v ďalších knihách povestí: Lačnovské povesti (2002), Osturňa v povestiach (2003) a Ukradnuté zvony (2009). Za hranice sci-fi zašla v Tajomnom jazere (1999) a Nebol to sen... (2008). Pre najmenších vydala pútavé rozprávky Doktor Mrumko od jazera (2006) a Osturnianske rozprávky (2009), ktoré sú tiež tematicky zviazané s prostredím Zamaguria. Doteraz napísala 19 kníh.
Druhý marcový týždeň už tradične patrí Svetovému dňu obličiek. Tento rok pripadol na 13. marec. Prevažná časť obličkových ochorení je bezpríznaková a preto podobne ako aj pri iných ochoreniach je najdôležitejšia prevencia. Účastníkom Akadémie 3. veku o chorobách obličiek porozprával 26. 3. 2014 v klube dôchodcov MUDr. Jaroslav  Karaš, vedúci lekár z dialyzačného centra LOGMAN a.s. v Starej Ľubovni.

Lektorom stretnutia v rámci Akadémie 3. veku 23. 4. 2014 bol fotograf  Michal Petrilák, ktorý sa zúčastnil misijnej cesty v Africkej Keni prostredníctvom misijného spoločenstva Rieka života. Poslaním tejto cesty bolo predovšetkým ohlasovať a prehlbovať vieru medzi Masajmi a p. Petrilák mal za úlohu všetko zdokumentovať.
Prítomných aj prostredníctvom krátkych filmov a fotografií  zoznámil so životom a pastierskou prácou Masajov, majestatnou prírodou i tradičnými masajskými jedlami.

23. 5. 2014 sa účastníci Akadémie 3. veku stretli so sudkyňou Okresného súdu v Starej Ľubovni JUDr. Juditou Dubjelovou. Hlavnou témou prednášky boli spotrebiteľské zmluvy. P. Dr. dôchodcov oboznámila s nástrahami, na ktoré by si mali pri uzátvaraní zmlúv dávať pozor, skúsenosťami zo svojej praxe a pripravovanými zmenami na ochranu spotrebiteľa. Frekventanti Akadémie 3. veku, 25. 6. 2014 navštívili galériu v Provinčnom dome, kde si pozreli výstavu fotografií p. Petriláka - Spomienky na Afriku a výstavu z krajskej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2014. Navštívili sme aj Izbu J. Melkoviča a Izbu Terézie Vansovej. Sociálne služby mesta určené dôchodcom, boli témou ďalšieho stretnutia v rámci Akadémie 3. veku o ktorých sa dôchodcovia dozvedeli viac prostredníctvom Ing. Ľudmily Murckovej, vedúcej referátu služieb MsÚ v Starej Ľubovni, 8. 10. 2014.
 

 

Akadémia 3. veku 2013

Lektormi stretnutia Akadémie 3. veku 23. 1. 2013 v Klube dôchodcov boli pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni MVDr. Štefánia Kolcunová a Mgr. Pekárová. Účastníci si vypočuli prednášku na tému: Prevencia a liečenie chrípkových ochorení, mali tiež možnosť skontrolovať si tlak, tuky a hladinu CO v pľúcach.
O priateľských rodinných vzťahoch, prijateľnom dorozumievaní sa so svojimi príbuznými, o viacgeneračnom spolužití porozprávala 27. 2. 2013 v Klube dôchodcov  psychologička Mgr. Edita Vavreková.
Lektorkou stretnutia v rámci Akadémie 3.veku - 23. 4. 2013, bola riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v Starej Ľubovni Mgr. Anna Lazorčáková, ktorá prítomných oboznámila so sociálnymi službami a peňažnými dávkami pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie dôchodcov.
BEZPEČNÁ STAROBA bola témou ďalšieho stretnutia v rámci Akadémie 3. veku. Rady, ako prežiť seniorsky vek bezpečne, prítomným sprostredkoval náčelník mestskej polície v Starej Ľubovni JUDr. Ján Pivovarník 16. 5. 2013.
Ľubovnianske osvetové stredisko po dvojročnom vzdelávacom cykle Akadémie tretieho veku odovzdalo úspešným absolventom 14. júna 2013  v obradnej sieni MsÚ, (podmienkou je 75% účasť na prednáškach a besedách), certifikáty.
Nový ročník Akadémie 3. veku sme odštartovali 16. októbra 2013 v Klube dôchodcov mesta Stará Ľubovňa  besedou s Ing. Petrom Sokolom, prednostom OÚ pod názvom, VŠETKO PRE OBČANA.
28. 11. 2013 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v rámci Akadémie 3. veku na tému DIABETES.
S prevenciou, liečením a prognózou tohto, v dnešnej dobe rozšíreného ochorenia, prítomných zoznámil MUDr. Štefan Binder, lekár interného oddelenia Ľubovnianskej nemocnice.
17. 12. 2013 sa účastníci Akadémie 3. veku stretli s primátorom mesta  Stará Ľubovňa PaedDr. Michalom Biganičom pri téme: Vianoce v diplomacii.

24. 1. 2012 sa prvýkrát v novom roku stretli frekventanti Akadémie 3. veku.  Lektorom stretnutia bol MUDr. Július Šipoš z Centra Zdravé srdce a poradne naturálnej medicíny a tentokrát sme sa venovali predovšetkým téme: Metabolický syndróm, kardiovaskulárne a metabolické riziká. Vo svojej prednáške objasnil hlavne klasické civilizačné ochorenia ako je vysoký krvný tlak, cukrovka, obezita, cholesterol - všetky tieto faktory súvisia s metabolickým syndrómom.
14. 2. 2012 sme sa v Klube dôchodcov stretli s pracovníkmi SALUS centra - centra zdravia, krásy a poradenstva v Starej Ľubovni, ktorí všetkým účastníkom zmerali objem tuku v tele, určili typ pleti, poskytli im cenné rady ako sa starať o svoje zdravie, ale aj ako byť krásnymi v zrelom veku. Táto téma mala aj svoje pokračovanie 21. 2. 2012, kde si účastníci mali možnosť  nechať odborne zdiagnostikovať svoje telo (množstvo vody, hustota kosti, objem svalovej hmoty, fyzická kondícia a kalórie) a tiež vyskúšať kozmetické masky na skrášlenie pleti.
28. 3. 2012 sa účastníci Akadémie 3. veku venovali zdobeniu veľkonočných vajíčok technikou patchwork, ktorú zúčastnené ženy  učili dve zo samotných frekventantiek Akadémie, p. Margita Petijová a Eva Kovalčíková.
V rámci IV. Dní Jána Melkoviča, ktoré sa konajú v Starej Ľubovni, navštívili frekventanti Akadémie 3. veku 25. apríla galériu v Provinčnom dome, kde si prezreli pamätnú izbu Jána Melkoviča a tiež im bol premietnutý domentárny film o tomto umelcovi s blízkym vzťahom k Starej Ľubovni, ktorý sa radí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudobnej kultúry. V závere si prezreli vystavené výtvarné práce žiakov ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni.
Lektorom ďalšieho stretnutia   23. mája 2012 bol historik Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Mgr. Miroslav Števík. Všetci prítomní si s veľkým záujmom vypočuli jeho pútavé rozprávanie o histórii osídľovania obcí na severnom Spiši, prezentáciu najnovšej knihy o hrade Ľubovne, ktorá bola ocenená ako najkrajšia kniha o histórii za rok 2012 na Slovensku, či o jeho bádaní o šľachtickom rode v Kremnej. Klub dôchodcov v Starej Ľubovni usporiadal výstavku ručných prác členiek klubu. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 31. mája 2012 v priestoroch klubu na Námestí sv. Mikuláša.
Ľubovnianske osvetové stredisko v  septembri 2010 odštartovalo a v máji 2012 ukončilo ďalší ročník  vzdelávacieho programu Akadémia tretieho veku určeného seniorom mesta Stará Ľubovňa. Je to dvojročný vzdelávací program ukončený odovzdávaním certifikátov o jeho úspešnom absolvovaní. Stretávali sme sa 1x mesačne v priestoroch  klubu dôchodcov. 15. júna 2012 boli v obradnej sieni MsÚ  odovzdané absolventom Akadémie 3. veku  certifikáty.

Akadémia 3. veku - 10. 10. 2012

10. októbra 2012 sa začal nový ročník Akadémie 3. veku, vzdelávacieho podujatia určeného ľuďom v dôchodkovom a preddôchodkovom veku. Na prvom stretnutí sa účastníci stretli s p. Monikou Tančákovou, regionálnou poetkou a spisovateľkou pri prezentácii jej najnovšej knihy Birmovné meno na každé písmeno.

Pedikérka Tatiana Gajecká, oboznámila  účastníkov Akadémie 3. veku s hlavnými zásadami starotlivosti  o nohy. 20. 1. 2011 sa účastníci Akadémie 3. veku stretli pri téme: Staráme sa o svoje nohy. Že sa o nohy vyplatí pravidelne starať nás presvedčila aj lektorka stretnutia pedikérka Tatiana Gajecká, ktorá nás oboznámila s hlavnými zásadami starotlivosti a v praktickej ukážke ošetrila nohy jednej z účastníčok Akadémie.
S cvičením Pilates, ktoré je zamerané na vytvarovanie partií strednej časti tela, ale aj na natiahnutie a posilnenie iných svalových skupín oboznámila účastníkov Akadémie 3. veku cvičiteľka Mgr. Anna Wisniewska na stretnutí 24. 2. 2011. Nenáročné cviky, prepojenie tela a mysle, uvedomenie si telesného pohybu, precítenie práce jednotlivých svalov zaujalo všetkých účastníkov a naštartovalo ich záujem o tento druh pohybovej aktivity.
Príjemné popoludnie prežili účastníci Akadémie 3. veku s lektorkou Jankou Žiakovou z kozmetického salónu In Style Duo, ktorá ich oboznámila so zásadami starostlivosti o pleť v zrelom veku, poskytla im cenné rady ako sa zorientovať v dostupných kozmetických prípravkoch a ako využívať bežné domáce produkty na výživu pleti. Všetky účastníčky si vyskúšali kozmetické prípravky MARY KAY na hodvábne ruky.
Frekventanti Akadémie 3. veku si na ďalšom stretnutí 28. apríla so záujmom pozreli expozície v Dome ľubovnianskeho mešťana. Vyrazili si ľubovniansky zlatý, zoznámili sa tiež s prácou keramikárky p. S. Kravčákovej, ktorá ich zaujala nielen svojím rozprávaním, ale aj praktickou ukážkou, výrobou - vytočením džbánu.
Akadémia 3. veku pokračovala 31. 5. 2011 ďalším stretnutím na tému: Gulagy. Prednostka obvodného úradu Ing. arch. Zita Pleštinská  nám v krátkom videu o svojom otcovi Štefanovi Kányaiovi  priblížila neľahký osud svojho otca a všetkých, ktorí boli v gulagoch väznení. Predstavila nám aj knihu svojho otca Poviem to teda vám všetkým. Kniha vypovedá predovšetkým o živote v gulagu, v ktorom strávil takmer 9 rokov.
27. septembra 2011 bol otvorený nový ročník vzdelávacieho cyklu podujatí určený ľuďom v dôchodkovom a preddôchodkovom veku - Akadémia 3. veku. Na 1. stretnutí sa frekventanti A3V zoznámili so životom v Turecku - zvykmi miestnych obyvateľov od narodenia až po smrť. Prierezom zaujímavostí o Turecku nás veľmi pútavou formou zoznámila Mgr. Ivana Šipošová, riaditeľka Ľubovnianskej knižnice.
20. októbra 2011 sa poslucháči Akadémie 3. veku zúčastnili prednášky a praktickej ukážky: Čistenie lymfatického systému pomocou sviečok s lektorkou Ivetou Fehérovou.
Zaujímavé popoludnie  pre seniorov pripravilo ĽOS v rámci dňa Prešovského kraja 27. 10. 2011 v Klube dôchodcov. Účastníci Akadémie tretieho veku mali možnosť rozšíriť svoje vedomosti v tejto oblasti prostredníctvom premietnutého filmu a pútavého výkladu lektora Mgr. Rudolfa Romana. O liečivých účinkoch včelích produktov sa prítomní mohli presvedčiť priamou ochutnávkou medu, peľu a medoviny.
23. novembra pokračovala Akadémia 3. veku ďalšou témou: PLETENIE Z PAPIERA. So zaujímavou technikou nás zoznámili p. Eva Kovalčíková a p. Margita Petijová. Účastníci si mali možnosť vyskúšať prípravu materiálu na pletenie (z letákov a starých telefónnych zoznamov), upliesť adventný veniec, tiež sa zoznámili s konečnou úpravou týchto pletených výrobkov z papiera.

Vzdelávací program, ktorý je určený dôchodcom a ľuďom v preddôchodkovom veku.  Stretnutia sa uskutočňujú 1 x mesačne. Na začiatku ročníka obdržia poslucháči celoročný program s tematickou náplňou prednáškových popoludní (medicínska, sociálna problematika, história, hobby aktivity). Vzdelávací program trvá 2 roky, po jeho ukončení obdržia poslucháči osvedčenie o jeho absolvovaní.

28. 10. 2009 sa stretli poslucháči Akadémie III. veku. Tentokrát sme navštívili galériu Provinčný dom v Starej Ľubovni s cieľom oboznámiť našich seniorov s výstavou fotografií ľubovnianskych cestovateľov M. Buchoveckého a A. Petriľákovej z ciest krajinami ďalekej Ázie  pod názvom Tri klenoty. Poslucháčov zaujalo amatérske video z tejto cesty. Páčila sa im aj výstava žiakov Súkromnej umeleckej školy v Starej Ľubovni na Štúrovej ulici. Hlboký umelecký zážitok si odniesli tiež po vzhliadnutí expozícií pamätných izieb Jána Melkoviča a novootvorenej - Terézie Vansovej.
Ďalšie stretnutie na tému: Poskytovanie prvej pomoci sa uskutočnilo 18. novembra 2009. Lektorkou stretnutia bola Eva Kovalčíková, pracovníčka Slovenského červeného kríža, pobočky v Starej Ľubovni. Poslucháči sa oboznámili so základami poskytovania 1. pomoci nielen teoreticky, ale túto si mohli vyskúšať aj prakticky  priamo na pracovisku SČK a overiť správnosť jej poskytovania prostredníctvom počítačového programu, ktorý správny postup vyhodnocuje.
10. 12. 2009 sa účastníci Akadémie III. veku stretli pri aranžovaní vianočných ikebán pod vedením p. Janky Lukáčovej.

Akadémia 3. veku pokračovala v novom roku 2010 prednáškou Prevencia gynekologických ochorení v staršom veku. Uskutočnila sa 20. januára, jej lektorom bol MUDr. Štefan Kožuškanič, lekár gynekologicko-pôrodnického oddelenia NsP v Starej Ľubovni.
18. februára sme pokračovali opäť zdravotníckou tématikou - S najčastejšími chorobami oka a starostlivosťou o zrak nás zoznámila MUDr. Eva Ochodničanová, lekárka očnej ambulancie v Starej Ľubovni.
Obidve stretnutia sa stretli u poslucháčov s veľkým záujmom, lektori zodpovedali na množstvo otázok týkajúcich sa tém zdravia a určite prispeli k tomu, aby sme sa o svoje zdravie viac starali a rozpoznali už začiatočné príznaky chorôb.
16. marca sa účastníci Akadémie 3. veku oboznámili s témou z histórie. O zaniknutých obciach v regióne Spiša sa dozvedeli od lektora Mgr. Miroslava Števíka, historika Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni aj prostredníctvom videofilmu premietaného na veľkoplošnej obrazovke.        
21. apríla sa účastníci vzdelávacieho cyklu stretli s lektormi z radov mestskej polície Mgr. Ľudovítom Slodičákom a Vladimírom Polakevičom, ktorí seniorov informovali o najčastejších nebezpečenstvách, ktoré na starších ľudí číhajú a poskytli im rady, ako sa v jednotlivých situáciach zachovať. Aj seniori boli aktívni a nápomocní svojim lektorom, poskytli im množstvo podnetov na zlepšenie bezpečnosti v meste.
26. mája bola lektorkou stretnutia p. Darina Spišáková, ktorá všetkých prítomných zaujala novou remeselnou technikou pletením z papiera. Je to pomerne lacná technika, využívajúca starý nepotrebný papier. Účastníci preukázali veľkú zručnosť v pletení, zaujalo ich to a určite aspoň polovica z nich bude nadobudnuté zručnosti prehlbovať.

8. marca 2010 bola v priestoroch klubu dôchodcov sprístupnená výstavka ručných prác a ochutnávka jedál podľa receptov starých materí. Vystavenými prácami sa prezentovali členky klubu dôchodcov, z rúk ktorých všetka tá krása vzišla. Na otvorenie výstavy zavítal aj RNDr. V. Jaržembovský, primátor mesta, PaedDr. K. Satkeová, prednostka MsÚ a PaedDr. E. Kollárová, ved. odboru školstva a kultúry MsÚ. Slávnostné chvíle so vzácnymi hosťami umocnili aj piesne speváckej skupiny Prameň pri klube dôchodcov s akordeónovým doprovodom p. učiteľky  PaedDr. V. Boďovej. A keďže je 8. marec aj Medzinárodným dňom žien, p. primátor  všetkým prítomným ženám k sviatku zablahoželal a odovzdal im kvet.    
Výstava je pre verejnosť otvorená do 10. marca v čase od 8,00 – 15,30 hod. Na podujatí sa organizačne podieľalo Mesto Stará Ľubovňa, Klub dôchodcov Mesta Stará Ľubovňa a Ľubovnianske osvetové stredisko.
30. 9. 2010 sme otvorili nový ročník Akadémie 3. veku. Na 1. stretnutí bol lektorom PhDr. Dalibor Mikulík - kastelán hradu Ľubovňa, ktorý poslucháčov oboznámil a podrobne im priblížil aj pomocou video prezentácie históriu a osud korunovačných klenotov.
Pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni, MVDr. Štefánia Kolcunová a Mgr. Jana Pekárová boli lektorkami ďalšieho stretnutia poslucháčov Akadémie 3. veku. Účastníci si 28. 10. 2010 vypočuli prednášku:  Ako sa chrániť proti chrípke, taktiež si vypočuli odporúčania či je výhodnejšie sa dať zaočkovať proti chrípke alebo nie, vzájomne si vymenili ,,ľudové" recepty ako tejto chorobe predchádzať. Mgr. J. Pekárová záujemcom  odmerala krvný tlak a telesný tuk tukomerom.
Ďalšie stretnutie v rámci Akadémie 3. veku - 11. 11. 2010 bolo venované pútnickému miestu v poľskom Lichńi. Lektorka p. Mária Tureková toto pútnické miesto navštívila a zaujímavým rozprávaním priblížila históriu jeho  vzniku  a výstavby Sanktuaria Matky Božej Licheńskej. Rozprávanie bolo doplnené aj premietnutím DVD.
9. 12. 2010 sa v klube dôchodcov stretli účastníci Akadémie 3. veku pri vianočnom aranžovaní. Pod vedením Anny Hutníkovej, vedúcej a majiteľky Kvetinárstva Anna v Starej Ľubovni vytvorili prekrásne vianočné ikebany, tiež si aj spríjemnili čakanie na Vianoce vianočnými koledami.

 

 

Nastavenia cookies